07.12.2015, 8. zasedání ZMFM 7.12.2015

Čas Název
08:20:40 Návrh p. Míčka zařadit do programu bod 3aa) Zápisy z kontrol a auditů ...
08:21:07 Návrh celého programu
08:41:50 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Skotnica, p. Schaferová
08:53:00 3a Návrh 5. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2015 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 99- 137
08:53:31 3b Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinv. dotace Společně, o. p. s., Brno - OSS
08:54:03 3c Návrh na poskytnutí neinv. dotace a uzavření veřej. smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města
08:54:37 3d Návrh na poskytnutí neinv. dotace a uzavření veřej. sml. o poskytnutí neinv. dotace z dotační rezervy primátora
08:55:19 3e Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města
08:55:46 3f Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (MP)
09:22:58 3g Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2016
09:24:20 3h Návrh na poskytnutí neinv. dotace a uzavření veřej. smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města
09:24:53 3i Návrh na uzavření Smlouvy o neinv. dotaci na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hosp.
09:25:27 3j Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí neinv. dotací do oblasti sportu
09:26:02 3k Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí neinv. dotací do oblasti mládež. sportu
09:26:36 3l Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2016 a schválení finanční spoluúč.
09:33:26 3m Návrh aktualizace rozpočtového výhledu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2017 - 2018
09:34:18 4a část I. bod 1, část II. bod 2 - 47
09:34:44 4a část III. bod 48 - 50
09:35:17 4b Změna Statutu Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
09:35:52 4c Poskytnutí příspěvků z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
10:05:28 5a Vyhlášení dotač. programu Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území
10:05:59 5b Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku 2015-2016
10:06:34 5c Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku
10:07:08 5e Dar Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
10:07:38 5f Zpráva č. 56 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:08:33 6a OZV č. .../2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
10:09:16 6b Obecně závazná vyhláška č. .../2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10:09:52 8a 1. Harmonogram zasedání Zastupitelstva města F-M na r. 2016, 2. Harmonogram schůzí RM města F-M
10:14:42 8b Zásady pro odměňování za výkon funkcí v zastupitelstvu města, radě města, v komisích rady města
10:15:13 8c Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší - ukončení smlouvy o přijetí závazku poskytování
10:15:48 8d Zpráva o činnosti kontrolního výboru a výsledcích provedených kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva
10:16:18 9a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
10:16:47 10a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
11:27:12 5d Územní energetická koncepce statutárního města Frýdku-Místku
14:01:38 vystoupení p. Voznicové - 5 min.
14:04:58 vystoupení p. Havlík - 10 min.
14:23:45 vystoupení p. Vašíka - 10 min.
14:46:53 vystoupení p. Severínové - 5 min.

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.