06.07.2003, 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU - 2. část

Čas Název
07:53:35
08:32:40 4/x) Ing. Káš - návrh revokace ukončení diskuse
08:36:47 4/x) Mgr.Vrba - podání námitek předsedy klubů
09:25:25 4/ x) Záměr uzavřít smlouvu o přijetí úvěru do celkové výše 200.000 tis.Kč ve volebním období 2002-2006
09:35:12 - návrh Ing.Svoják - vystoupení občana
09:36:04 - návrh Ing. Richtrová - vystoupení 5 minut
09:42:07 4/y) Zrušení usnesení č. V./5.6. z 3. zasedání ZM F-M, konaného 10.2.2003
09:50:31 5/a) Hospodaření s majetkem města F-M - prodeje a nabytí pozemků a navrhované záměry města F-M
10:00:50 5/b) návrh Ing.Svoják - zastupitelstvo ukládá Radě města - přidělení bytu
10:01:33 5/b) Návrh na prominutí dluhu z titulu neuhrazeného nájemného za užívání obecního bytu
10:02:44 5/c) Návrh na upuštění od vymáhání pohledávek
10:06:38 5/d) Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
10:07:49 5/e) Snížení vyvolávací ceny při prodeji nebytových jednotek v domech č.p. 108 a 109, k.ú. Lískovec
10:09:38 5/f) Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku města Frýdek-Místek v roce 2002
10:42:31 5/ g) Nabytí nemovitostí v souvislosti s navrhovanou výstavbou sportovního areálu
10:57:25 5/ h) Nabytí nemovitého a movitého majetku v souvislosti se zrušením vojenského útvaru
10:58:47 5/ i) Prodej domu č.p. 1234, na ul. Radniční, k.ú. Frýdek
11:13:15 6/a) Záměr pořízení změny č. 1 územního plánu zóny Černá cesta a jeho dopracování do podoby regulačního plánu
11:57:32 7/a) návrh Ing. Pavlík - čl. 22, bod e)
11:58:01 7/a) Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. l/1996 o místních poplatcích
12:28:15 8/a) návrh Ing. Hartmann - RM vypracuje strategii......
12:28:59 8/a) návrh Ing. Svoják - Rada města nesplnila usnesení..........
12:29:35 8/a) Strategie fungování restauračních zařízení příspěvkové organizace ND vč. SWOT analýzy a ekonomického vyhodnocení restaurační činnosti jednotlivých středisek
12:32:36 8/b) Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organizace - zrušení provozování Domova pro matky s dětmi
12:34:34 - návrh na zařazení bodu 9f)
12:46:28 9/a) Informace o činnosti finančního výboru
12:50:01 9/b) Informace o činnosti kontrolního výboru
13:16:59 9/c) návrh Ing. Svoják - ZM doporučuje RM zapracovat do příští změny rozpočtu finanční prostředky na opravu ulice Vantucha
13:18:00 9/c) návrh Ing.Hartmann - ZM ukládá RM předložit reálnou variantu koncepce.......
13:18:59 9/c) Koncepce oprav místních komunikací
13:20:22 9/d) Stanovení názvu ulice v lokalitě Baranovice
13:21:35 9/e) Gramatická úprava názvů ulic ve městě Frýdek-Místek
13:23:01 9/f) Doplnění 2.změny rozpočtu
14:23:43 - návrh pan Janásek - rozšíření čerpání finančních prostředků pol. klubů na právní služby
14:34:37 - návrh Ing. Kajzar - ....účast v iniciativě dalších zájemců politických klubů
14:35:19 - návrh JUDr. Dokoupil - ZM pověřuje místostarostu Mgr. Cvika zastupováním v iniciativě R48

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.