05.12.2016, 16. zasedání ZMFM 5.12.2016

Čas Název
08:07:48 Návrh celého programu vč. doplnění
08:08:51 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Deutscher, p. Šponerová
08:11:43 2a Návrh 5. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2016 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 85 - 112
08:19:15 2b Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2017, vč. pozměňujícího návrhu
08:19:47 2c Návrh na uzavření Smlouvy o neinvestiční dotaci na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obec.
08:21:25 2d Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro r. 2017 - FO
08:30:56 2e Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2018 - 2019
08:34:14 2f Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních
08:53:28 Návrh Ing. Řehové - bod a/, bod b/ MFK částka se snižuje na 4 mil 300 tis. ..
08:53:49 2g Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních
08:54:16 2h Poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2016 - Odbor ŠKMaT
08:54:43 2i Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace S/0642/2015/OSS - OSS
08:55:12 2j Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních
08:57:12 2k Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Destinačnímu managementu turistické oblasti
08:58:48 2l Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace městských památ.
08:59:56 3a Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej, nabytí a směna nemovitostí
09:00:26 4a Zpráva o uplatňování Územního plánu Frýdku-Místku
09:00:52 4b Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku
09:01:21 4c Program regenerace MPZ Frýdek aktualizovaný na léta 2017 - 2021, Program regenerace MPZ Místek
09:09:00 4d Zpráva č. 60 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
09:13:48 4f Informace o stavu přípravy akce realizované na základě smlouvy o dílo ze dne 4.11.2015 pod názvem
09:14:37 5a OZV č. .../2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, …
09:15:25 7a Harmonogram zasedání ZMFM na rok 2017. Harmonogram schůzí RMFM na rok 2017
09:15:59 7b Stanovení paušální částky neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
09:16:28 7c Smlouva o poskytnutí sociální zápůjčky finančních prostředků ze sociálního fondu St. města F-M
09:17:04 7d Zpráva o činnosti KV v roce 2016 a o výsledcích kontrol provedených kontrolním výborem ZMFM
09:17:40 7e Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za třetí čtvrtletí roku 2016
09:18:13 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
09:18:46 9a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
10:16:08 vystoupení p. Severínové
10:43:28 4e Prezentace brownfield - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
10:44:52 hlasování o předřazení přestávky
14:02:07 vystoupení p. Severinové
14:08:51 3. vystoupení p. Valacha

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.