ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD -

5.1. Členění odboru
Odbor se člení na:
a) oddělení registrační
b) oddělení správy a kontroly

5.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
oddělení registrační
5.2.1. vydává sdělení k souhlasu s pronájmem nebytových prostor;
5.2.2. vydává sdělení k umístění místa podnikání v sídle obce;
oddělení správy a kontroly
5.2.3. vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty související s podnikáním;
5.2.4. zajišťuje poradenství na ochranu spotřebitele ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí;
5.2.5. zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s přípravou a realizací dotačních akcí (trhy);
5.2.6. zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s přípravou a realizací dotačních akcí (trhy, vzdělávání ELEV, eGon centrum);
5.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města
Podílí se na implementaci eGovernmentu.
5.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
Zabezpečuje účast ve zkušební komisi pro ověřování odborné způsobilosti řidiče taxislužby pro území statutárního města Frýdek-Místek.
5.5. Vztah k rozpočtu města
5.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;
5.5.2. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 05;
5.6. Úkoly v přenesené působnosti
5.6.1. vykonává činnosti v rozsahu zákona o živnostenských úřadech stanovené zákonem o živnostenském podnikání;
5.6.2. vykonává činnosti a plní úkoly jako centrální registrační místo (CRM) pro osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění:
5.6.2.1. přijímá přihlášky k daňové registraci nebo oznámení dle zákona o správě daní a poplatků;
5.6.2.2. přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob;
5.6.2.3. přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení;
5.6.2.4. přijímá oznámení a hlášení vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu zvláštního předpisu o veřejném zdravotním pojištění;
5.6.3. provádí živnostenskou kontrolu;
5.6.4. provozuje živnostenský rejstřík;
5.6.5. eviduje a vydává osvědčení nebo výpis o zápisu do evidence zemědělského podnikatele v rozsahu zákona o zemědělství;
5.6.6. zabezpečuje vyměření a výběr správních poplatků;
5.6.7. zpracovává návrhy k Tržnímu řádu, zejména vynětí či zařazení tržního místa do nařízení města v součinnosti s odborem územního rozvoje a stavebního řádu, odborem správy obecního majetku, odborem životního prostředí a zemědělství a odborem dopravy a silničního hospodářství, příp. navrhuje další změny a zároveň se podílí na monitoringu dodržování tohoto nařízení;
5.6.8. vykonává činnosti a plní úkoly jako kontaktní místo veřejné správy (Czech Point), vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, provádí autorizovanou konverzi na žádost a z moci úřední, zpracovává požadavky k datovým schránkám (CzechPOINT@office);
5.6.9. zajišťuje lokální administraci portálu Seznam orgánu veřejné moci, včetně uživatelů;
5.6.10. zajišťuje vidimaci a legalizaci;
5.6.11. provádí cenovou kontrolu podle zákona o cenách;
5.6.12. podílí se na implementaci eGovernmentu v rámci ORP;
5.6.13. plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy;
oddělení registrační
5.6.14. přijímá ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, posuzuje splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem;
5.6.15. registruje ohlašovací živnost volnou, živnosti řemeslné a vázané a rozhoduje o udělení koncese jako orgán I. stupně, včetně změn u živností ohlašovacích i koncesovaných;
5.6.16. rozhoduje o oprávnění a splnění/nesplnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění, rozhoduje  o schválení odpovědného zástupce v  samostatném řízení u koncesovaných živností a o změnách koncese, o zrušení oprávnění na žádost podnikatele, rozhoduje o zrušení oprávnění na návrh;
5.6.17. vydává výpisy z veřejných registrů (z živnostenského rejstříku);
5.6.18. přijímá a předává poštou nebo elektronicky (CRM) příslušným orgánům zejména oznámení nebo přihlášku k daňové registraci, k zahájení samostatně výdělečné činnosti, k důchodovému pojištění, k nemocenskému pojištění, k vzniku nebo obsazení volného pracovního místa a k veřejnému zdravotnímu pojištění;
5.6.19. přijímá oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně;
5.6.20. přijímá a předává příslušným orgánům oznámení o přerušení a pokračování provozování;
5.6.21. eviduje a vydává osvědčení zemědělským podnikatelům v informačním systému, včetně změn, přerušení činnosti a vyřazení z evidence;
5.6.22. vede evidenci zemědělského podnikatele;
5.6.23. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);
oddělení správy a kontroly
5.6.24. vede správní řízení ve věcech podle živnostenského zákona, příp. souvisejících zvláštních předpisů a podle správního řádu a přestupkového zákona;
5.6.25. rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění jako orgán I. stupně z úřední povinnosti;
5.6.26. eviduje, vybírá a vymáhá pokuty uložené živnostenským úřadem, přičemž postupuje podle daňového řádu (exekuce peněžitých plnění);
5.6.27. vede oddělenou spisovou službu živnostenské agendy s vazbou na centrální elektronickou spisovou službu MMFM;
5.6.28. poskytuje ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech Point);
5.6.29. provádí autorizovanou konverzi na žádost a z moci úřední (CzechPOINT@office);
5.6.30. přijímá žádosti k poskytovaným eGon službám a zajišťuje spisovou agendu eGon služeb;
5.6.31. přijímá žádosti k jednotlivým funkcionalitám CzP, zejména k datovým schránkám;
5.6.32. podílí se na zajištění činnosti eGon centra ORP, zejména v oblasti vzdělávání e-Governmentu;
5.6.33. ověřuje totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti o výpis z evidence Rejstříků trestů, žádost zasílá na Rejstřík trestů nebo poskytuje výpis on-line prostřednictvím Czech Point;
5.6.34. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);
5.6.35. provádí živnostenskou kontrolu podle zákona o živnostenském podnikání a zákona o státní kontrole;
5.6.36. provádí koordinovaný výkon kontrolní činnosti ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí;
5.6.37. realizuje kontrolní opatření vyplývající z usnesení vlády;
5.6.38. vede správní řízení ve věcech podle živnostenského zákona, příp. souvisejících zvláštních předpisů a podle správního řádu a přestupkového zákona;
5.6.39. provádí dozor nad dodržováním některých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních a dalších zvláštních předpisů;
5.6.40. rozhoduje o neoprávněném podnikání jako orgán I. stupně;
5.6.41. rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění z úřední povinnosti jako orgán I. stupně;
5.6.42. provádí kontrolu oprávněnosti poskytovat služby dočasně u státních příslušníků členských států Evropské unie, včetně plnění oznamovacích povinností;
5.6.43. provádí cenovou kontrolu podle zákona o cenách;
5.6.44. provádí kontrolu podle zákona o zemědělství;
5.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává
5.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává
5.9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
oddělení správy a kontroly
5.9.1. projednává správní delikty podle živnostenského zákona;
5.9.2. projednává přestupky podle živnostenského zákona;
5.9.3. projednává správní delikty podle zákona o zemědělství;
5.9.4. projednává správní delikty podle zákona o státní kontrole;
5.9.5. projednává správní delikty podle zákona o cenách;
5.9.6. projednává správní delikty podle zákona na ochranu spotřebitele;
5.9.7. projednává správní delikty a přestupky podle zákona o spotřebních daních;
5.9.8. projednává správní delikty podle zákona o obcích a přestupky podle zákona o přestupcích ohledně porušení povinností stanovených nařízením města Tržní řád;
oddělení registrační
5.9.9. projednává správní delikty a přestupky podle živnostenského zákona;
5.9.10. projednává správní delikty podle zákona o zemědělství;
5.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů)
5.10.1. rozhoduje o obnově řízení;
5.10.2. provádí nové řízení ve věci.

 

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.