PDF E-mail Print

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN NA ROK 2018

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu informuje vlastníky kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Frýdek a MPZ Místek o možnosti požádat o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018.
18.09.2017 16:12
Počet zhlédnutí: 4571

Příspěvek je určen výhradně na podporu akcí, které mají charakter památkové obnovy nemovitých kulturních památek, tj. na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky (např. obnova konstrukce střechy, obnova fasády, v případě nutné výměny oken a dveří, které jsou prokazatelně v havarijním stavu, lze akceptovat pouze tvarové a materiálové repliky).

Příspěvek nelze použít na modernizaci objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické instalace; modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, nové typy oken a dveří (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu), zřizování obytných podkroví, nové vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, terénní úpravy; parkové úpravy včetně ošetření zeleně; pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory atp.; a na kopie sochařských děl.
 
Pro podání žádosti je nutno splnit následující:
1. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nachází se na území MPZ Frýdek nebo MPZ Místek.
2. Obnova musí probíhat podle zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona číslo 50/1976 Sb. nebo číslo 183/2006 Sb. (stavební zákon), všechny ve znění pozdějších předpisů.
3. Obnova (nebo její etapa) musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být provedena v roce 2018.
4. Připravenost akce (datum vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a datum vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebních úprav).
5. Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady nad 1 milion Kč) musí být doložena propočtem (odhadem nákladů), jinak nebude započtena.

Tiskopis anketního dotazníku a výňatek Zásad MK ČR k Programu regenerace jsou v příloze tohoto sdělení. Dotazník akce obnovy na rok 2018 je možno rovněž vyzvednout na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148 (kancelář 220), Frýdek-Místek, dotazník je k dispozici rovněž na internetových stránkách města Frýdku-Místku: www.frydekmistek.cz (do vyhledávače zadejte „program regenerace“).
Informace poskytne Ing. Eva Čubová, telefon 558 609 272, e-mail: cubova.eva@frydekmistek.cz

Řádně vyplněný anketní dotazník odevzdejte osobně na odboru územního rozvoje a stavebního řádu (kancelář číslo 220) Magistrátu města Frýdku-Místku, nebo zašlete na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 73822   Frýdek-Místek, nejpozději do 31.10.2017. 

MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Přílohy

TV vysílání

Facebook

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.