Nacházíte se: Podnikatel > Strategický plán rozvoje města 

Strategický plán rozvoje města

PDF E-mail Print

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 5. 12. 2011 schválilo Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku (v příloze). Tento klíčový strategický dokument vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2012-2025 a umožňuje městu komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje.

Schválením Strategického plánu rozvoje přejímá město Frýdek-Místek základní principy procedur regionální politiky EU, když jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném území. Střednědobé a dlouhodobé cíle jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je např. Strategický plán rozvoje.

V průběhu měsíce května 2011 byl v souvislosti s tvorbou Strategického plánu rozvoje proveden na území města anonymní průzkum kvality života občanů, přičemž v rámci tohoto průzkumu byly zjišťovány i názory představitelů města (tedy zastupitelů, úředníků magistrátu, pracovníků městských a příspěvkových organizací a městských obchodních společností), dále pak názory žáků osmých a devátých tříd základních škol a studentů škol středních. V rámci této akce byla navíc zjišťována spokojenost občanů s činností magistrátu města (výsledky dotazníkového šetření ke stažení zde).

Na Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku bezprostředně navazuje další klíčový dokument, tzv. Akční plán, což je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Akční plán by měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu rozvoje města.

Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na konkrétní období; jeho základním přínosem je kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města, dále vytvoření přehledného seznamu projektových námětů, přehledu vhodného k plánování realizace jednotlivých projektových námětů, přehledu vhodného k plánování a získávání finančních prostředků a mimo jiné též zapojení veřejnosti do procesu tvorby Strategického plánu rozvoje města a zároveň i získání vhodného prostředku ke sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a případné aktualizace Akčního plánu.

Akční plán 2012-2014 byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku na jeho 8. zasedání dne 4. 6. 2012. Sběr projektových záměrů probíhal v listopadu 2011. V příloze naleznete rovněž jeho vyhodnocení.

Akční plán 2015-2016 byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku na jeho 8. zasedání dne 7. 12. 2015. Sběr projektových záměrů probíhal v červnu 2015. V příloze naleznete rovněž jeho vyhodnocení.

Právě probíhá sběr projektových námětů pro tvorbu Akčního plánu 2017-2018, kdy byla oslovena široká občanská veřejnost se žádostí o dodání konkrétních projektových námětů. V příloze naleznete formulář pro sběr projektových záměrů, který je potřeba vyplnit pro každý jednotlivý záměr a elektronicky zaslat nejpozději do 31. 3. 2017 na e-mail buczkova.jana@frydekmistek.cz. Formulář v tištěné podobě bude k dispozici na Informacích v přízemí budov magistrátu (ul. Radniční 1148 nebo Palackého 115).

Přílohy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.