Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska18.08.2017 Krajská veterinární správa- nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu


18.08.2017 MSK - Informace o oznámení záměru "SSÚD Frýdek-Místek" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí


18.08.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny, Parlamentu České republiky


18.08.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny, Parlamentu České republiky


18.08.2017 Výběrové řízení SMFM - referent správy pozemků na odboru správy obecního majetku - T: 8.9.2017


18.08.2017 Výběrové řízení SMFM - rozpočtář-analytik finančního odboru - T: 18.9.2017


17.08.2017 MMFM 109763/2017 Stanovení PDZ - Baška silnice II/477 a III/48425 provádění stavby "Přístavba a rekonstrukce Základní školy včetně přístavby tělocvičny"


17.08.2017 MMFM 109874/2017 Hukvaldy - oznámení zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK


16.08.2017 MMFM 107473/2017 - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby "Žermanice - odvodnění lokality "Na Půstkách" "


16.08.2017 MMFM OVV - Lužinská Šárka - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 11795/2017/OVV/Mach                                                                EO-168

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
24.07.2017
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 14.08.2017
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 14.08.2017

adresovaná:      Šárka  L U Ž I N S K Á        (1961)
                         Frýdek-Místek, Pionýrů 1758

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2215906_(2215906)_002 (453.380 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.08.2017 MMFM 109901/2017 - veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí - vybudování dílen - Lískovecká - MSK


15.08.2017 MMFM 109070/2017 Stanovení PDZ - FM silnice I/48H, III/4848, III/4849 a MK v k.ú. Lysůvky, k.ú. Místek, k.ú. Chlebovice a k.ú. Palkovice provádění lokálních oprav, frézování a pokládky živičného krytu MK ul. Rovenská


15.08.2017 MMFM 108681/2017 Stanovení PDZ - Staříč silnice III/4845 snížení únosnosti mostru po dobu realizace stavby "Silnice III/4845 - rekonstrukce mostu ev.č. 4845-1 přes dálnici D56 před obcí Staříč"


14.08.2017 Ministerstvo dopravy - veřejná vyhláška- stavební povolení - "Silnice R48 F-M, obchvat" (část 2)


14.08.2017 MMFM 108037/2017 - Usnesení o zastavení řízení o umístění stavby "PC 20 Pásová doprava štěpky", Paskov, Žabeň, žadatel Biocel Paskov a.s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_ 108037_2017_USNESENÍ (27.731 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.08.2017 MMFM 107966/2017 Stanovení PDZ - FM MK Zámecké nám, ul. Radniční a ul. Zámecká konání akce "Festival partnerských měst 2017"


14.08.2017 MMFM OVV - Vavrečková Michaela - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 11125/2017/OVV/Mach                                                                EO-153

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
10.07.2017
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 11.08.2017
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 11.08.2017

adresovaná:      Michaela  V A V R E Č K O V Á         (1993)
                         Frýdek-Místek, Nad Rybníkem 3000

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

20170623_114913 (2.196 MB)

Zobrazit podrobnosti

14.08.2017 MMFM 107818/2017 Stanovení PDZ Nošovice silnice II/648, III/4733h, III/4775, MK a VPÚK konání akce "Radegast den 2017"


10.08.2017 KPÚ, pobočka F-M - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Skalice


10.08.2017 MMFM 106170/2017 - veřejná vyhláška - stavební povolení - Brušperk, ul. K Šištotu - rekonstrukce kanalizace


10.08.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 02505/13 - J.Petrošová - byt, Místek - 15.9.2017


10.08.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 13229/09 - podíl na nemovitých věcech Kozlovice - 13.9.2017


10.08.2017 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 024 EX 1831/15 - M.Černotová - movité věci - 13.9.2017


10.08.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Frýdek p.č. 6601/18 - 5.9.2017, 7.30 - 14.30 hod.


10.08.2017 Chutzpah F-M - dražební vyhláška CH 00010/17 - ELLAN Hranice - nákladní přívěs, Peugeot Boxer a soubor movitých věcí - 6.9.2017


10.08.2017 Ministerstvo dopravy - veřejná vyhláška - opravné usnesení k č.j.: 564/2014-910-IPK


09.08.2017 MMFM 104855/2017 - veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí v územním řízení o změně vlivu užívání stavby na území nazvané "Výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na území průmyslové zóny Nošovice, 2016"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 104855_2017 (20.099 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.08.2017 Výběrové řízení SMFM - referent oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a stavebního řádu - T: 25.8.2017


09.08.2017 MMFM 106004/2017 veřejná vyhláška - stavební povolení - Brušperk, rekonstrukce vodovodu


08.08.2017 MMFM, matrika - veřejná vyhláška OVV/101228/2017 - Lukáš Šimek


08.08.2017 MMFM 105503/2017 Návrh stanovení DZ - umístění SDZ na silnicích I., II. a III. tříd v rámci akce "Vymezení tranzitní nákladní dopravy nad 12t ze silnice č. II/477 a II/473"


08.08.2017 MMFM 104085/2017 - veřejná vyhláška - rozhodnutí o změněstavby před jejím dokončením


08.08.2017 MMFM 105393/2017 - veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - "stavební úpravy garáží č.p. 3328 a předávací stanice č.p. 3327, ul. Lískovecká, Frýdek" - DISTEP a.s.


07.08.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00093/16 - Mgr. Čičáková - nemovité věci - 6.9.2017


07.08.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00067/17 - nemovité věci Lískovec - 7.9.2017


04.08.2017 MMFM 104575/2017 Stanovení DZ - Brušperk úprava svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích v centru města Brušperk pro uvedení DZ do souladu s právními a technickými normami


04.08.2017 MMFM 104479/2017 Návrh stanovení DZ - FM VPÚK parc. č. 3526/1 k.ú. Frýdek změna organizace dopravy před vjezdem do areálu ArcelorMittal Ostrava, a.s. (Válcovny plechu F-M)


04.08.2017 MMFM 102621/2017 doručení opravného rozhodnutí Chodníky Bruzovice


03.08.2017 Zahájení řízení o vydání Změny č. 4 Územního plánu Frýdku-Místku


03.08.2017 MMFM 103752/2017 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - tř. T.G. Masaryka, k.ú. Frýdek


02.08.2017 KPÚ - nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek, k.ú. Panské Nové Dvory


02.08.2017 1. Pohledávková s.r.o. Krnov - dražební vyhláška - Komerční objekt - U Staré pošty 54, F-M - 12.9.2017


02.08.2017 MMFM - OVV - Konečná Nikola - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 8246/2017/OVV/Mach                                                            EO-128
- Rozhodnutí ze dne 1. srpna 2017


adresovaná:      Nikola  K O N E Č N Á              (1997)
                         Frýdek-Místek, Rokycanova 266


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2202992_(2205264)_001 (82.730 kB)

Zobrazit podrobnosti

01.08.2017 Ministerstvo dopravy - veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování ve stavebním řízení - "Silnice R48 F-M, obchvat"


01.08.2017 Výběrové řízení SMFM - projektový a analytický pracovník odboru sociálních služeb - T: 31.8.2017


01.08.2017 Program na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2018 - podmínky


31.07.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00088/17-192 - P.Kohut - VW Transporter - 29.8.2017


31.07.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00088/17-193 - P.Kohut - traktor Zetor 8011 - 29.8.2017


31.07.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00088/17-194 - P.Kohut - motocykl Jawa 350 - 29.8.2017


31.07.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00088/17-195 - P.Kohut - Peugeot 605 - 29.8.2017


31.07.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00088/17-191 - P.Kohut - Peugeot Partner - 29.8.2017


31.07.2017 MMFM 101472/2017 – Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vyšní Lhoty


27.07.2017 Program na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2018 - podmínky


26.07.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 100 - 108


26.07.2017 MMFM 98283/2017 - veřejná vyhláška - oznámení o pokračování ve stavebním řízení - přeložka silnice III/4848


25.07.2017 realdražby - Dražební vyhláška 0064/17 - olejomalba - 24.8.2017


19.07.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 03267/17 - Š.Juračková - movité věci - 18.8.2017


18.07.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 14351/17 - GAFF INTERIER - Citroen Berlingo - 18.8.2017


13.07.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017


12.07.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 23344/09 - I.Hlinková - podíl na nemovitých věcech - 16.8.2017


29.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 86 - 99


19.06.2017 Usnesení z 19. zasedání ZMFM ze dne 12. 6. 2017


12.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2017 č. 44 - 62


12.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM - závěrečný účet za rok 2016


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


07.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 74 - 85


23.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 66 - 73


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu SMFM pro r. 2018-2019


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2017


10.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 56 - 65


19.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 50 - 55


11.04.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017, závěrečného účtu za rok 2016 a střednědobého výhledu na období r. 2018 - 2022


10.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 40 - 49


07.04.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2017


27.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 31 - 39


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Zatupitelstva města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 1 - 43


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 15 - 19 a č. 20 - 30


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.04.2016 Smlouva o poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v roce 2016


08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.