Nacházíte se: Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Hlasování ZM

07.03.2011, 3. zasedání ZMF-M 7. 3. 2011

Čas Název
08:13:20 Návrh doplnit program o bod č. 4q - poskytnutí dotace Nemocnici ve F-M
08:13:49 Návrh Ing. Hrabce - předřadit bod 6c před bod 5c
08:14:26 Návrh Ing. Špetly - vytvoření pracovní skupiny pro změnu koncepce Zpravodaje města - bod 10h
08:14:54 Návrh celého programu vč. doplnění
08:16:11 *b) Určení ověřovatelů zápisu - Ing. Chýlek, Ing. Adamec
08:19:47 Návrh na předsedu volební komise - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
08:20:24 Návrh na členy volební komise - MUDr. Přádka, Ing. Hrabec
08:24:19 2a Kontrola usnesení, připomínek a podnětů ze zasedání ZMFM za uplynulé období.
09:45:14 Návrh na usnesení Ing. Kučíka - ZM ukládá RM upustit od realizace MHD ve F-M zdarma
09:45:41 *3. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO ZM F-M vč. diskuse (ústně)
10:13:59 Návrh - RO 40 - 1.3 mil. Kč oproti rezervě
10:14:27 *4a Návrh 1. změny rozpočtu st. města Frýdek-Místek pro rok 2011 prováděné ZM formou RO č. 1 - 40
10:15:45 4b Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro r. 2011 - odbor vnitř.věcí
10:16:57 4c Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro r. 2011 - živnostenský úřad
10:17:40 4d Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace p. o. Centrum zdravotních a soc. služeb F-M-určení ..
10:19:55 4e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu st. města F-M pro r. 2011 - OSS
10:20:34 4f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu st. města F-M na podporu a rozvoj soc. služeb
10:21:12 4g Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a inv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro r. 2011- OKP
10:21:46 4h Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality pro rok 2011
10:22:23 4i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z kulturního fondu na rok 2011
10:22:57 4j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2011 - Odbor ŠKMaT
10:23:31 4k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu
10:24:08 4l Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací a neinv. příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání a záj…
10:24:41 4m Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních příspěvků na kroužky Centra sportu na rok 2011
10:25:15 4n Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2011 - odbor ŠKMaT
10:25:53 4o Uzavření darovací smlouvy mezi st. městem F-M a ČR - Krajským ředitelstvím policie Moravskosl. kraje
10:27:29 4p Peněžitý vklad města ve výši 400 000,-Kč do obchodní společnosti KIC Odpady, a.s.
10:28:22 4q Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Nemocnici ve F-M
10:55:57 3. vystoupení Ing. Konůpky
11:27:18 Návrh Ing. Konůpky - vyjmout bod 29 z materiálu 5a
11:28:38 Část I. - body 1 - 27
11:29:08 Část II. - body 28 a 29
11:29:37 Část III. - body 30 - 32
11:30:00 Část IV. - bod 33
11:30:36 5b Poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na území statutárního města Frýdek-Místek
11:54:40 *6c Zpráva č. 37 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 (+ prezentace)
11:55:48 5c Poskytnutí přísp. z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku …
11:56:29 6a Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města (sídliště Slezská)
12:00:18 6b Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí "Olešná" za rok 2010
12:24:45 3. vystoupení Ing. Richtrové
12:26:12 8a OZV č./2011,o stanovení veřejně přístupných míst,na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zak..
12:32:19 9a Sloučení p.o. ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 a ZŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139
12:35:28 10a Návrhy na udělení "Ceny statutárního města Frýdku-Místku" osobnostem města za rok 2010
14:04:29 Návrh Ing. Špetly - doplnění článku 7 o text: bod d) podkladových materiálech pro jednání výborů ZM
14:05:13 10b Zásady pro zřizování a financování osadních výborů v částech města Frýdku-Místku - (návrh změny)
14:05:42 10b Zásady pro zřizování a financování osadních výborů v částech města Frýdku-Místku - (návrh změny)
14:19:36 Návrh na usnesení bod 1 - ZM odvolává předsedy a členy osadních výborů
14:20:27 Návrh na usnesení bod 2 - ZM určuje počet členů v OV do konce vol. období 2014 na 5 členů
14:22:12 Klub ODS navrhuje hlasovat tajně
14:22:46 Návrh na způsob volby členů a předsedů OV - veřejně (aklamací)
14:25:43 Návrh na usnesení bod 3b) - ZM volí členy OV Zelinkovice-lysůvky
14:26:32 Návrh na usnesení bod 3d) - ZM volí členy OV Panské Nové Dvory
14:27:16 Návrh na usnesení bod 3e) - ZM volí členy OV Lískovec
14:28:23 Mgr. Glembková
14:29:36 p. Lubomíra Hrůzka
14:33:47 p. Lubomíra Hrůzka
14:34:22 RSDr. Miroslav Nováček
14:34:47 Ing. Ivan Pavlas
14:35:13 p. Radomír Stachura
14:38:53 Mgr. Josef Vojvodík
14:39:48 Mgr. Bohuslav Jaworski - člen OV Skalice
14:41:01 paní Monika Křibíková - člen OV Skalice
14:41:27 Mgr. Věra Melichaříková - člen OV Skalice
14:41:56 pan Hartmut Nitra - člen OV Skalice
14:42:21 Bc. Aleš Pitřík - člen OV Skalice
14:42:48 p. Stanislav Vašík - člen OV Skalice
14:43:10 p. Eva Zahradníková - člen OV Skalice
14:44:16 Návrh na usnesení bod 4 a)- e) - ZM volí předsedy OV
14:45:41 vyslovení poděkování
14:47:09 10d Návrh "Plánu kontrol kontrolního výboru ZMFM na rok 2011"
14:47:52 10e Městský program prevence kriminality 2011
14:48:24 10f Statuty kulturního fondu a fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit
14:49:11 10g Návrh na stanovení výše finan. darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro občany města ..

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.